Hem

Årsmöte i den ideella föreningen 17 000


Tisdag 16 maj kl. 18.00
Ängbykyrkan (Kyrkbacken 9, Bromma)

Dagordning


Mötets öppnande.
2. Val av mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare.
4. Fastställande av röstlängd.
5. Val av två justeringspersoner som också fungerar som rösträknare.
6. Fråga om mötet har utlysts i tid.
7. Godkännande av dagordning.
8. Årsredovisning.
9. Revisionsberättelsen
10. Beslut om godkännande av årsredovisningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Valberedningens förslag till styrelse samt revisorer.
13. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen.
14. Val av styrelse.
15. Val av styrelseordförande.
16. Val av revisorer.
17. Val av valberedning.
18. Inkomna propositioner och motioner.
19. Övriga frågor.
20. Mötet avslutas.


Verksamhetsberättelse

2022

Årsbokslut

2022


Den ideella föreningen 17 000 har som syfte

att främja och uppmuntra individens inneboende förmåga

att självständigt och i samarbete med andra skapa ett samhälle

som präglas av empati, medmänsklighet och respekt.


Konstverket 17 0000 med sin tydliga illustration av mångfald

skapar en inbjudande miljö för det goda samtalet.

Konstverket är tillgängligt för event och verksamheter som vill ha

en inramning, scenografi och bakgrund till

dialoger som bidrar till att öka tilliten i vårt samhälle.


Vill du låna och visa konstverket i ett sammanhang som är i vår anda. Hör av dig till oss